Leren vinden wij fijn, daarom moet je bij de Trip Trap zijn!

Schooluren

maandag, dinsdag en donderdag
Voormiddag: 8.50 - 12.00 uur 
Namiddag: 13.00 - 15.40 uur

woensdag
voormiddag: 8.50 - 11.35 uur

vrijdag
voormiddag: 8.50 - 12.00 uur (12.30 uur vertrek voor zwemles)
namiddag: 13.00 - 15.00 uur

Speeltijden

Elke voormiddag:
Kleuterschool 10.30-10.45 u
Lagere school 10.30 - 10.45 uur

Maandag-, dinsdag- en donderdagnamiddag
Kleuterschool 14.40-14.50 u 
Lagere school 14.40 - 14.50 uur

Vrijdagnamiddag 
Kleuterschool 14.15 - 14.25 uur 
Lagere school 14.40 - 15.00 uur

Toezichten

s Morgens is er toezicht in de school vanaf 8.20u. Na de schooluren is er opvang voorzien 20 minuten na het einde van de lessen. Leerlingen die zich dan nog op school bevinden worden naar de kinderopvang gebracht.Op maandag, dinsdag en donderdag is er dus toezicht tot 16u, op woensdag tot 11u55 en op vrijdag tot 15u20.'s Middags kunnen de leerlingen op school blijven, zij brengen dan een lunchpakket mee. : Drank kan niet aangekocht worden in de school. Gelieve voldoende drank van thuis mee te geven , liefst goed sluitbare flessen. Geen frisdrank !

Voor- en naschoolse opvang

De ouders kunnen beroep doen op de 'Buitenschoolse Kinderopvang' georganiseerd door het gemeentebestuur.
Kinderclub "Kiekeboe" in Kortenaken Tel. 011/58 62 76

Vooraf inschrijven is hier een zeer belangrijke factor!
Klik hier  voor meer info

Inschrijvingsperiode

 Voor schooljaar 2023-2024 kan je inschrijven vanaf vandaag directie@gvbskortenaken.be

 Voor schooljaar 2024-2025 kan je inschrijven na afspraak met de directie of via de snelknop op de eerste pagina van onze website directie@gvbskortenaken.be

OVERZICHT INSTAPDATA KLEUTERS VOOR  2023 – 2024

 

Vr 1 september 2023 (instapdatum)

Geboortedatum van: 23/11/2020 tot en met 01/03/2021

Na de herfstvakantie

Instapdatum: Ma 6 november 2023

Geboortedatum van: 02/03/2021 tot en met 06/05/2021 

Na de kerstvakantie

Instapdatum: Ma 8 januari 2024

Geboortedatum van: 07/05/2021 tot en met 08/07/2021

            Do 1 februari 2024 (instapdatum + teldatum)

Geboortedatum van: 09/07/2021 tot en met 01/08/2021

Na de krokusvakantie

Instapdatum: Ma 19 februari 2024

Geboortedatum van: 02/08/2021 tot en met 19/08/2021

                       Na de paasvakantie

Instapdatum:  Ma 15 april 2024

Geboortedatum van: 20/08/2021 tot en met 15/10/2021

 Na O.H. Hemelvaart

Instapdatum: Ma 13 mei     2024

Geboortedatum van: 16/10/2021 tot en met 13/11/2021

                 Ma 2 september 2024 (instapdatum)

   Geboortedatum van: 14/11/2021 tot en met 31/12/2021


Openklasdagen

Onze Onthaalklas houdt voor elke instapperiode een openklasdag.

Op dit moment kan u kennismaken met de juf.  U kan hier uw kleine spruit mee naar toebrengen zodat hij of zij de sfeer al een beetje kan opsnuiven.

De juf geeft graag op uw vragen een antwoord.

dorien.eyckmans@gvbskortenaken.be of directie@gvbskortenaken.be


Op de eerste pagina van onze website kan u de openklasdagen vinden.

Ons opvoedingstraject

Hieronder vindt u de beschrijving van de uitgangspunten van ons pedagogisch project.
U kunt steeds terecht bij de directie voor verdere informatie.
Wij zijn een katholieke school en willen een pedagogisch verantwoord onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden.
Onze inspiratie vinden wij in het evangelie en in de katholieke traditie. Wij zijn een dienst van de kerkgemeenschap aan jonge kinderen.
Wij bieden in onze school gevarieerde en zinvolle pastorale activiteiten aan.

Wij nodigen alle leerlingen uit op activiteiten die gericht zijn op : 

de ontmoeting van elkaar in verbondenheid.
de verdieping in de Bijbelse Boodschap.
de dienstbare en solidaire inzet voor anderen dichtbij en veraf.
het vieren van belangrijke gebeurtenissen in het leven op school, in verbondenheid met elkaar en (waar het kan) in verbondenheid met God. 

In de godsdienstlessen die door al onze leerlingen verplicht gevolgd worden, komt de christelijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake. Ons opvoedingsproject is volledig gebaseerd op het opvoedingsproject van de Zusters der christelijke scholen Vorselaar. 

DE 6 PIJLERS VAN ONS OPVOEDINGSPROJECT

We leven in een unieke tijd want de tijd 'kantelt'. Daarom is dit bij uitstek een tijd om op te voeden. Iedereen is door deze 'kentering' getekend: jong en oud. We staan dan ook voor een uitdaging - samen- te kiezen voor een nieuwe toekomst. Voor onze kinderen en voor onszelf. Vanuit de traditie van de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar geloven we dat een opvoeding op de maat van morgen opvoeders nodig heeft die getuigen van hoop en ... leven vanuit het evangelie. Daarom zien we Jezus als de inspirerende 'pedagoog' en 'het fundament' voor ons project. 

1. ONZE OPVOEDING IS GERICHT OP HET LEVEN

Uw kind is op zoek naar geluk. Met andere kinderen kijkt het uit naar mensen die de weg tonen naar het goede leven. Daarom willen wij als opvoeders - zoals u thuis doet - hen waarden voorleven waarin we zelf geloven. Zin voor waarheid en schoonheid, verantwoordelijkheidsbesef, solidariteit, verdraagzaamheid, vrede en rechtvaardigheid en vele andere waarden.We zullen hen evenwel ook helpen zelf waarden te ondekken. Onze kinderen moeten immers voelen dat we samen op zoek zijn naar waarden waar onze toekomst nood aan heeft. 

2. ONZE OPVOEDING STREEFT NAAR TOTALE PERSOONSVORMING

Om gelukkig te worden heeft uw kind 'hoofd, hart en handen' nodig. We streven er dus naar alle talenten van uw kind te ontdekken en te ontwikkelen. We zetten ons sterk in om onze kinderen veel te leren, maar we proberen ze vooral ook te leren hoe ze zelfstandig nu en later problemen kunnen aanpakken. We wensen ook te leren leven: zowel in de kleine kring als in de grote maatschappij. We hopen ze op weg te zetten naar persoonlijk geluk - we wensen ze ook uit te nodigen en voor te bereiden om straks als 'jonge burger' mee te werken aan een meer rechtvaardige samenleving. We beginnen daarmee op het kleine oefenveld van de school. We hopen eveneens dat uw kind en de leeftijdgenootjes de verwondering wekken voor wat schuilt achter de zichtbare kant van de dingen zodat ze leren aanvoelen welke 'Goedheid' het leven draagt en ons veel vertrouwen kan schenken.

 3. ONZE OPVOEDING GETUIGT VAN EEN VOORKEURLIEFDE VOOR DE ZWAKSTEN

Alle kinderen zonder onderscheid van rang of stand, kleur of ras zijn bij ons welkom. We proberen oog te hebben voor wat elk kind nodig heeft. Voor kinderen die dat nodig hebben zoeken we naar een aangepaste opvang. Natuurlijk rekenen we ook op een oprechte inzet van het kind zelf. We merken ook dat kinderen soms lijden aan een vorm van 'moderne armoede': zij zijn arm aan relatiewarmte, arm aan cultuur, arm aan hoop en geluk. Voor deze 'armoede' proberen we ook aandacht te hebben. Als opvoeders met een voorkeurliefde voor de zwaksten hebben we ook veel oog voor leerzwakte en leervertraagde leerlingen. Voor deze groep zoeken we naar aangepaste leerhulp en begeleiding, zonder onze sterke meisjes en jongens te vergeten. We pogen de 'armen' in de eigen kring van de school te helpen. Tegelijk nodigen we uit oog te hebben voor de weerlozen, de meest kwetsbaren in onze maatschappij en pakken we de uitdaging op om onze kinderen vanuit het evengelie te helpen opkomen voor een eerlijke wereld. 

4. ONZE OPVOEDING STEUNT OP EEN PERSOONSBEVORDERENDE RELATIE

Om uw kind te helpen groeien willen we nabij zijn, het warmte en aandacht bieden. Daarom kiezen we voor een relatiestijl die vrij is van overbodige macht en sterkte. We spreken een omkeerbare taal zodat kinderen die ons nadoen hoffelijk en tactvol zijn. We geloven sterk in de kracht van de hartelijkheid: kinderen moeten voelen dat we van 'harte' les geven en moeten aanvoelen dat we 'een hart' hebben voor wat hen raakt en bezig houdt. Deze tijd vraagt echter ook om vastberadenheid in de opvoeding: kinderen hebben nood aan opvoeders die durven neen zeggen en hen durven confronteren met grenzen. Van het kind verwachten we dat het onze 'neen' ook leert aanvaarden en respecteren.

5. ONZE OPVOEDING HEEFT ZORG VOOR EEN EIGENTIJDSE GELOOFSOPVOEDING

In onze school bekennen we kleur. We vinden het jammer dat in deze tijd God in sterke mate doodgezwegen wordt want Hij toont vele wegwijzers naar groot en innig geluk. We geloven dat 'kleine en grote mensen' door eerlijk en goed te leven elkaar veel te bieden hebben. Maar we willen de kinderen die ons zijn toevertrouwd ook spreken over de ongeëvenaarde goedheid van God en hen helpen ontdekken hoe het evengelie een verrassende reisgids is naar een rijk en zalig leven. Hopelijk zal uw kind en u dit ervaren door de levensstijl die we voorleven en de cultuur die op onze school voelbaar is. 

6. ONZE OPVOEDING HAALT KRACHT UIT EEN GOEDE SAMENWERKING

Als schoolbestuur en schoolteam zullen we hard werken om dit opvoedingsproject in praktijk om te zetten. Vanzelfsprekend rekenen we op de inzet en de goede wil van uw kind. Zonder deze 'samenwerking' lukt het ons niet. Gelukkig kunnen we ook rekenen op vele deskundige helpers zoals CLB en steun van de lokale gemeenschap. Vooral ook hopen wij op uw individuele bereidheid als ouder en uw medewerking als oudergroep. Dit leven- en leerproject zal immers maar lukken als we samen streven naar eensgezindheid rond het essentiële en we elkaar bemoedigen om elk zijn of haar bijdragen te leveren in de opvoeding van onze kinderen.